Obchodní podmínky

Smlouva o zájezdu sjednaná dle NOZ, podle § 2521–2550, nabývá platnosti první platbou faktury odběratele dodavateli. Dodavatel má právo od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že odběratel neuhradí objednané služby do data splatnosti uvedeného na faktuře. Odběratel má právo kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy s povinností uhradit uvedené storno poplatky. Odběratel má právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené ceny služby bez poplatků při zrušení služby ze strany dodavatele. Reklamace musí být uplatněna ihned po vzniku události v místě pobytu u delegáta nebo u smluvního partnera dodavatele (např. hotel, přepravce) s uvedením důvodů. Odběratel/cestující je povinen aktivně přispět k odstranění reklamačních důvodů a informovat o události (např. formou SMS či e-mailu) dodavatele. Odběratel musí uplatnit své právo reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu, jinak právo zaniká. Součástí cestovní smlouvy/faktury jsou storno podmínky pro služby na místě a pro letenky.

skrýt obsahzobrazit obsah